ПОКАНА за работна среща

4/9/2018
 
 
 
П О К А Н А
 
Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле”
 
ВИ КАНИ НА
 
СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ СРЕЩИ:
 
гр. Тутракан – на 18.09.2018г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан;
гр. Сливо поле – на 19.09.2018г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;
 
 
ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!
 
За контакти:
Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11