З А П О В Е Д №РД-04-986/23.07.2018Г.

27/7/2018

З  А  П  О  В  Е  Д

№РД-04-986/23.07.2018Г.
гр. Тутракан
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.37, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.42, ал.1 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ в изпълнение на Решение №616 по Протокол №43 от 28.06.2018г. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
 1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на  строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „Сакар планина” №15  в  кв.49, УПИ-ХІІІ  по плана за улична регулация от 2006г. с идентификатор №73496.501.3660 по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, представляващ: незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 403 кв. м  / четиристотин и три квадратни метра/, при граници и съседи: север – поземлен имот №73496.501.2761; изток – улица №73496.501.2878; юг – поземлен имот №73496.501.3611; запад – поземлен имот №73496.501.2761,  съгласно АОС №532/17.08.2009г., за изграждане на обект за обществено обслужване, съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена– 2600,00лв. /Две хиляди и шестстотин лева/, без да се начислява ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445900 в “ЦКБ-АД”, клон Русе; 
2. Специални условия –Приобретателят трябва да завърши строителството, съгласно ЗУТ и поднормативните му актове, в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора за учредяване на право на строеж;
3. Търгът да се проведе на 20.08.2018год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: 100,00лв. / Сто лева/, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 27.07.2018г. до 15.00ч. на 17.08.2018г., без да се дължат лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване : 130,00 лв./ Сто и тридесет лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа, могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
            7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център или по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 27.07.2018г.  до  15.00ч. на 17.08.2018г.
         7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /ФЛ и ЮЛ/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за участие в търга, с приложените документи описани в същото;
   
 
 
     7.3 Кандидатите – /ФЛ и ЮЛ/, към заявлението за участие в търга, в което са посочили единен единтификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация в съотвествие със законодателството на държавата в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждане на процедурата, прилагат и  следните изискуеми  документи :
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа
- квитанция за  внесен депозит.
        7.4 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не  съдържат, който и да е от документите посочени в заявлението за участие в търга.
-  имат задължения към община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и /или ликвидация.
    8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 17.08.2018г. в ОЦУИГ в запечатан непрозрачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация, както следва:
  • Заповед за провеждане на търга;
  • Копие на скица на имота;
  • Копие на Акт за общинска собственост;
  • Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
  • Проекто-договор;
  • Образец на заявлението за участие в търга.
  • Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. І.6.
3.Краен срок за приемане на тръжни документи за участие - 16.00ч. на 17.08.2018г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 29.08.2018г., от 11,00ч. в заседателната зала на общината. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция ˮОбщинска собственост и стопански дейностиˮ, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център или по сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 21.08.2018г. до 15.00ч. на 28.08.2018г.Депозитът за участие в повторния търг, определен в т.І.4 се внася в срок от 21.08.2018г. до 15,00ч. на 28.08.2018г. Краен срок за подаване на тръжните документи за участие в повторен търг- 16.00ч. на 28.08.2018г. в  ОЦУИГ на Община Тутракан.
 
 
Д-Р Димитър Стефанов П/П
Кмет на Община Тутракан