П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

29/6/2018
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони-
Европа инвестира в селските райони
                                                                                                                 
П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“
 
 
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  30.07.2018г. от 17.00 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния
 
                                                                      Д Н Е В Е Н   Р Е Д
 
  1. Представяне на предложение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" и  бюджети за 2017 г., за 2018 г., за периода на изпълнение на Стратегията 2017- 2023г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“;
  2. Вземане на решение за промяна в състава на екипа на МИГ.
  3. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, поради промяна в състава на екипа на МИГ.
  4. Приемане на бюджет за  2018г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” преди внасянето му за одобрение от Управляващия орган.
  5. Освобождаване на членове на Общо събрание.
  6. Приемане на членове на Общо събрание.
  7. Разни.
 
Пояснение:При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.
 
 
 
 
Дата: 29.06.2018г.                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ,
гр.Тутракан                                                                         Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ