ОБЯВЛЕНИЕ №41 и №42/23.07.2018год.

25/7/2018

 

ОБЯВЛЕНИЕ
41/23.07.2018год.
 
 
На основание чл. 124б, ал. 2от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че с Решение №614 по Протокол №43/28.6.2018 г. на Общински съвет – Тутракан се дава разрешение да се възложи изработването на проект:
Подробен устройствен план-план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 73496.14.6 по ККи КРна гр.Тутракан, одобренисъс Заповед №РД-18-06/04.02.2008г. на ИД на АГККгр. София. Имот, находящ се извън строителните граници на населеното място,в местност„Дикя”; Трайно предназначение на територията: земеделска; Начин на трайно ползване: нива.
С проекта за ПУП-ПЗ и ПП ще се определи територия от разновидност „предимно производствена“ (Пп).
Възложител на проекта е Н. А. М.
 
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Общинската администрация.
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
42/23.07.2018год.
 
 
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че е изработен проект:
Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 73496.13.5 по ККи КРна гр.Тутракан, одобренисъс Заповед №РД-18-06/04.02.2008г. на ИД на АГККгр. София. Имот, находящ се извън строителните граници на населеното място,в местност„Колонисти”; Трайно предназначение на територията: земеделска; Начин на трайно ползване: нива.
С проекта за ПУП-ПЗ и ПП се определя територия от разновидност „предимно производствена“ (Пп) за изграждането на обект: „Складови сгради за вторични суровини”.
Възложител на проекта е В. С. Х.
 
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Общинската администрация.
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан