З А П О В Е Д № РД-04-855/ 25.06.2018г.

28/6/2018

                                                                                                                                                                                       

З А П О В Е Д

 
№ РД-04-855/ 25.06.2018г.
 
              На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл.20, ал.1 от същата Наредба и Решение № 604 по протокол № 42 от 31.05.2018 год. на ОбС-Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Преславци, общ. Тутракан, за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
 
Поземлен имот
Начална месечна тръжна цена/ лв.
Депозит
Стъпка
1
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №16/11.11.2002 г. за частна общинска собственост, кв. 4, УПИIII, с идентификатор №2поплана на с. Преславци одобрен със Заповед №295/12.09.2001 г. с площ от                972 кв. м.
4,86лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
2
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №15/11.11.2002 г. за частна общинска собственост, кв. 4, УПИIV, с идентификатор №3 поплана на с. Преславци одобрен със Заповед №295/12.09.2001 г. с площ от                1000 кв. м.
5,00 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
3
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №14/11.11.2002 г. за частна общинска собственост, кв. 4, УПИV, с идентификатор №4 поплана на с. Преславци одобрен със Заповед №295/12.09.2001 г. с площ от                1007кв. м.
5,04лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
4
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №11/25.04.2002 г. за частна общинска собственост, кв. 4, УПИVI, с идентификатор №5 поплана на с. Преславци одобрен със Заповед №295/12.09.2001 г. с площ от                963 кв. м.
4,82лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
5
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №7/15.04.2002 г. за частна общинска собственост, кв. 4, УПИVIII, с идентификатор №7 поплана на с. Преславци одобрен със Заповед №295/12.09.2001 г. с площ от                971 кв. м.
4,85 лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
6
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №9/15.04.2002 г. за частна общинска собственост, кв. 4, УПИIX, с идентификатор №8 поплана на с. Преславци одобрен със Заповед №295/12.09.2001 г. с площ от                954 кв. м.
4,77лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
7
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2296/23.03.2018г. за частна общинска собственост,          кв. 6, УПИIV, с идентификатор №17 поплана на              с. Преславци одобрен със Заповед №295/12.09.2001 г. с площ от1036кв. м.
5,18лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
8
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №1638/31.01.2014г. за частна общинска собственост,            кв. 23, УПИXVII, с идентификатор №500 поплана на                с. Преславци одобрен със Заповед №295/12.09.2001 г. с площ от1570кв. м.
7,85 лв.
0,70 лв.
0,70 лв.
9
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2297/23.03.2018г. за частна общинска собственост,            кв. 29, УПИI, с идентификатор №289 поплана на                с. Преславци одобрен със Заповед №295/12.09.2001 г. с площ от918кв. м.
4,60лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
10
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2302/03.05.2018г. за частна общинска собственост,            кв. 29, УПИII, с идентификатор №290 поплана на                с. Преславци одобрен със Заповед №295/12.09.2001 г. с площ от1413кв. м.
7,07лв.
0,70 лв.
0,70 лв.
 
 
1.1 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит / в 14 / четиринадесет / дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444200 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 20.07.2018 год. от 10.00часа в заседателната зала на Община Тутракан по ред на приложения по горе списък;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозита в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
            5. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел. 0866/60628;
            6. Други тръжни условия:
6.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 28.06.2018 г. до  16.00ч. на 19.07.2018 г.
6.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            6.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи:
            - оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
            - декларация за липса на задължения към Общината;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            6.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
            - декларация за липса на задължения към Общината;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            6.3Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
            - не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
            7.Краен срок за подаване на тръжните документи– до 16ч. на деня предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация, както следва:
            -     Заповед за провеждането на търга;
  • Скица на имота;
  • Акт за общинска собственост;
  • Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
  • Проекто-договор;
  • Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Процедурата и сключване на договора ще се проведе по реда на РазделI Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/.  
3. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
4. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
5. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 27.07.2018 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 23.07.2018 г. до 16.00ч. на 26.07.2018 г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 23.07.2018 г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търгв информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ     П/П   
                              /Кмет на Община Тутракан/