З А П О В Е Д № РД0-04-804/15.06.2018г

20/6/2018

З  А  П  О  В  Е  Д

 
№ РД0-04-804/15.06.2018г
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал 7 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал.1 и ал.4,  чл.67, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №609по Протокол № 42/ 31.05.2018г.  на Общински съвет- Тутракан
 
 
І.  Н А Р Е Ж Д А М:
            1. Да се проведе публично оповестен конкурсза отдаване под наем на терен, публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект - зарядна колонка за електрически превозни средства, с размери 1,00/1,00м,  с прилежаща площ за временен престой на 2 (два) броя електромобили  с размери 2,50/5,00м, с обща площ от 26,00кв.м в гр. Тутракан,  на паркинга пред  административната сграда на Община Тутракан,  имот №73496.500.508 по схема- предложение, издадена от Главния архитект на общината за поставяне на преместваем обекти за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок  от 10 години, считано от датата на сключване на договора за наем.
            2.Обект на конкурса: зарядна колонка за електрически превозни средства, с размери 1,00/1,00 м,  с прилежаща площ за временен престой на 2 (два) броя електромобили  с размери 2,50/5,00 м с обща площ от 26,00 кв.м, за срок от десет години.
3. Право на участие в конкурса имат: физически и юридически лица, коитоса изправни по правоотношения с общината и нямат наложени наказания от системни нарушения на актове на общинския съвет, и които са представили оферти, които  съдържат който и да е от документите, посочени в конкурсната документация.
4. Начин и срок на плащане: След като влезе в сила, заповедта се връчва на лицето, спечелило конкурса. То е длъжнов двуседмичен срок от датата на връчване на заповедта по чл.72, ал.6 от НРПУРОИ да извърши всички свои задължения по сделката, определени в нея, включително и плащане, по банкова сметка на Община Тутракан BG10СЕСB97908447458500,BIC: CECBBGSF,  вид плащане: 444200, при банка „ЦКБ” АД, клон Русе.         
5. Критерии за оценяване на конкурсните предложения:
5.1. Предложена месечна наемна цена, не по – ниска  от определената, съгласно „ТАРИФАза началния размер на месечните наемни цени на 1 кв.м. при предоставяне на общински помещения, терени и земи”, приета от Общински съвет – Тутракан, в размер на 33,80 /тридесет и три лева и осемдесет стотинки/ без ДДС, стъпка за наддаване - 10% от първоначалната конкурсна наемна цена.  Коефициент на критерия- тежест 80%, максимален брой точки 80. 
5.2.Срок за поставяне на заряднаколонка,  не по-дълъг от  60 (шестдесет ) календарни дни, считано от датата на  сключване на договора за наем, с коефициент на тежест 20%,  максимален брой точки 20;
 
6. Конкурсът да се проведена 12.07.2018 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №20.
7. Размер на депозита за участие в конкурса: 100,00/ сто/ лв. (с ДДС)  и  се внася по банкова сметка на Община Тутракан BG94СЕСB97903347458500,BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ” АД, клон Русе .
            8. Време и начин на огледа:закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обектите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. Трансмариска №31, тел. 0866/ 60 628.
            9. Други конкурсни условия:
            9.1.Конкурсните книжа се предоставят в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN-BG10СЕСB97908447458500,BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок от  21.06.2018г. до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на конкурса.
9.2.Участниците в офертата следва да предложат % отстъпка за превозните средства, собственост на Община Тутракан, от крайната цена за всички потребители, която нe подлежи на оценка, но следва да бъде заложена в договора за наем.
            10.Редът за провеждане на конкурса и разглеждане на предложенията е описан в раздел ІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/.
            10.1. Не се разглеждат документи, които:
                     10.1.1. са подадени след срока, определен в настоящата заповед;
                     10.1.2. са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
          10.2. Не се допускат до участие в конкурса:
                     10.2.1. оферти, които не съдържат който и да е от документите, посочени в конкурсната документация.         
            10.2.2. оферти, които са подадени от кандидат, който е неизправен по правоотношения с общината или системно нарушава актове на общинския съвет.
        
11.Документи за участие:
1. Документ за закупени конкурсни книжа;
2. Документ за платен депозит;
3. Представяне на участника- посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; /свободен текст/;
4. Декларация от участника, че няма задължения към община Тутракан, породени от наеми на общинско имущество и системно нарушаване актове на общинския съвет;
5. Нотариално заверено пълномощно, в случай че участникът се представлява от пълномощник;
6. Молба-декларация заучастие в конкурса;
7. Оферта.
 
12. Подаването на предложениятаза участие в публично оповестения конкурс се извършва чрез три непрозрачни плика, запечатани от кандидата.  В първи плик с надпис „Документи” се поставят приложените документите и се запечатва, във втори плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата и се запечатва. Пликовете се поставят в трети, запечатан от него плик, върху който се отбелязват името и адреса на кандидата, обект на конкурса, за който участва.
 
 
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 1.Конкурсна документация, както следва :
            - Заповед на Кмета на Община Тутракан за откриване и провеждане на публично оповестения конкурс
            - Конкурсна документация за провеждане на публично оповестения конкурс.
            - Проект на договор.
            - Схема за разполагане на преместваеми обекти за търговска дейност,  одобрена от гл. архитект на община Тутракан.
             - Образец на заявление за участие в конкурс.
            - Образец на Оферта, съдържаща предложения, подлежащи на оценка и др.
2.Условия за оглед  – съгласно раздел І т.8. 
            3.Краен срок за приемане на заявления за участие в конкурса– 16,00 часа на деня, предхождащ датата на конкурса, в информационния център на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
             4.Дата за провеждане на повторен конкурс- При неявяване на кандидати, повторен конкурс за  отдаване под наем, на терен публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект - зарядна колонка за електрически превозни средства, с размери 1,00/1,00м,  с прилежаща площ за временен престой на 2/два/ броя електромобили  с размери 2,50/5,00м с обща площ от 26,00кв.м в гр. Тутракан,  на паркинга пред  административната сграда на Община Тутракан, имот №73496.500.508 по схема- предложение издадена от Главния архитект на общината за поставяне на преместваем обекти за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ , за срок  от 10 години, считано от датата на сключване на договора за наем, да се проведе на 19.07.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска №20. Конкурсната документация се предоставят в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” на Община Тутракан срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN-BG10СЕСB97908447458500,BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе, в срок до 16.00 часа на 18.07.2018г.
           
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ П/П
Кмет на Община Тутракан