З А П О В Е Д №РД-04-803/15.06.2018г.

20/6/2018
З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-04-803/15.06.2018г.
Гр. Тутракан
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №596 по Протокол №42 от 31.05.2018год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот – частна  общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.3, с площ от 57,60 кв. м, находящ се в гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88, УПИ-І, в едноетажна сграда №7, разположена в поземлен имот с  идентификатор № 73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,   при граници и съседи: север – зид към имот №73496.501.2304, изток – зид към обект № 73496.501.2304.7.4, юг- зид към имот №73496.501.2304, запад–зид към обект с №73496.501.2304.7.2, /съгласно АОС№591/26.05.2010г./  с предназначение за  търговска дейност,  за срок от 5 /пет/ години, както следва:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – в размер на 131,66 лв./сто тридесет и един лева и 66 стотинки/  без ДДС. В наемната цена не са включени разходите за вода и електрическа енергия.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота и начислен ДДС в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2.  Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 12.07.2018год. от 9,30часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 100,00лв. /Сто лева/, се внесени по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 21.06.2018г. до 15.00ч. на 11.07.2018г., без да се дължат лихви за периода, през който сумите по депозита са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване : 13,16лв. (Тринадесет лева и 16 стотинки)
            6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта, след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят в Дирекция ˮОбщинска собственост и стопански дейностиˮ  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 21.06.2018г. до 15.00ч. на 11.07.2018г.;
         7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /ФЛ и ЮЛ/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за участие в търга, с приложените документи описании в същото;
         7.3 Кандидатите – /ФЛ и ЮЛ/, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа
- квитанция за  внесен депозит.
        7.4 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не  съдържат, който и да е от документите посочени в заявлението за участие в търга.
-  имат задължения към община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и /или ликвидация.
    8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 11.07.2018г. в ОЦУИГ в запечатан непрозрачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация по всяка обособена позиция, както следва:
  • Заповед за провеждане на търга;
  • Копие на скица/ схема на имота;
  • Копие на Акт за общинска собственост;
  • Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
  • Проекто-договор;
  • Образец на заявлението за участие в търга.
  • Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3.Краен срок за приемане на тръжни документи за участие - 16.00ч. на 11.07.2018г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 19.07.2018г., от 09,30ч. в заседателната зала на общината. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция ˮОбщинска собственост и стопански дейностиˮ, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 13.07.2018г. до 15.00ч. на 18.07.2018г.Депозитът за участие в повторния търг, определен в т.І.4 се внася в срок от 13.07.2018г. до 15,00ч. на 18.07.2018г. Краен срок за подаване на тръжните документи за участие в повторен търг- 16.00ч. на 18.07.2018г. в  ОЦУИГ на Община Тутракан.
 
Д-Р Димитър Стефанов п/п
Кмет на Община Тутракан