О Б Я В Л Е Н И Е № 30 /20.06. 2018 год.

21/6/2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   30 /20.06. 2018 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/”, засягащ  поземлен имот с идентификатор 73496. 501.3832  и 73496. 501.3480 (73496. 501.3832) по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София; в кв.56 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан  и за УПИ ХІІ-1877, 1956, 1957, 3480 и 3584 в кв.56 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан. 
            Проекта е изработен по искане и за сметка на възложителя: И.К.Б.- гр.София, в качест-вото си  на собственик на поземлени имоти с идентификатор 73496.501.3482 и 73496.501.3481 (73496.501.3832) по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София.
            С проекта за поземлен имот с идентификатор 73496.501.3832 е предвидено да се отреди УПИ ІІІ-3832, кв.56, като регулационните  линии са  поставени  в съответствие  със съществу-ващите граници на поземленият имот. Лице на новообразуваният УПИ се осигурява чрез  ново-проектирана улица,  която преминава през УПИ ХІІ-1877, 1956, 1957, 3480 и 3584 в кв.56 и стига до улица с о.т. 271-23-24 (ул.”Силистра”) от одобрената улична регулация.
            Съществуващият УПИ ХІІ, отреден за „Комплексно застрояване” (жил. блок – „Славян-ка” с идентификатор: 73496.501.3480.2;  жил.бл. „Истър” с идентификатор: 73496. 501.3480.1; сграда - търговска с идентификатор: 73496.501.3480.3 и сграда с идентификатор:73496. 501. 3480.4) се изменя като се разделя на следните самостоятелни части:
  • УПИ ХІІ-„Комплексно застрояване” с площ от 4 745кв.м.;
  • нова улица, която да осигури транспортен достъп до нов УПИ ІІІ-3832, кв.56;
  • нов УПИ ІV, който се отрежда за паркинг
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изра-ботеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
                                                                             
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
       Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
     Изготвил:   __________________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                 
ДС/ТД