Мотиви НРУУРОЖ

18/6/2018
Мотиви /доклад/ за изменение  на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища
Приета с решение № 213 по протокол № 18 от 30 октомври 2008 година изм.реш№515/28.01.2010г. , изм. С реш. № 840 по протокол № 64 от 26 май 2011г.   изм. Реш. № 63 /30.01.2012г., доп. с Решение  №85 по Протокол №5 от 21.01.2016г.   
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Тутракан  чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail:tutrakan@b-trust.org или в деловодство на Община Тутракан на адрес : гр.  Тутракан, ул. Трансмариска №31 до 17.00ч.на  18.07.2018г.

Мотиви:

Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, /приета с Решение № 213/30.10.2008г., изм. с Решение №№ 515/28.01.2010г. и 840/26.05.2011г., изм. Реш. № 63 /30.01.2012г., доп. с Решение  №85 по Протокол №5 от 21.01.2016г.    / е разработено в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и целяща разрешаване на конкретен проблем, изведен от практическото и приложение, както и за прилагане на Общия регламент за защитата на личните данни (Регламент 2016/679)
С приемането на Наредбата и в процеса на нейното прилагане се установи пропуск в някои от разпоредбите, което продиктува необходимостта за изменението и допълнението и. 
Изведените промени, целят усъвършенстване на дейността, свързана с жилищната политика, с цел оптимизиране на управлението и разпореждането на общинските жилищни имоти, както и минимизиране обработването  на лични данни с оглед прилагане на Регламент 2016/679. При изготвянето на проекта за изменение на наредбата  е изходено от становището, че изискванията към лицата с жилищни нужди следва да са справедливи, а лицата да не понасят допълнителна административна тежест при изясняване на обстоятелствата, за установяване на жилищни нужди. Настоящото  изменение допълва установения ред при разпореждане с общинските жилища, и  изчерпателно уреждане на процедурата при прекратяване на административното производство при отказ.
 І. Причини, налагащи приемането на изменение в Наредбата:
  • усъвършенстване на дейността на администрацията, свързана с жилищната концепция;
  • ясни правила при управление и  разпореждане с общинските жилища
  • защита на личните данни и обработването им, само с оглед установяване на жилищната нужда на заявилите лица
ІІ. Цели, които се поставят:
  • целесъобразно и законосъобразно разпореждане с жилищния фонд;
  • равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за закупуване на  общински жилища.
  • Само минимално количество лични данни и операции за обработване, с оглед прилагане на механизми за защита.
ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменението на Наредбата: не се очаква разходването на средства, доколкото с проекта за изменение и допълнение не се предвиждат създаването на нови щатни структури в общинската администрация.
ІV. Очаквани резултати:
  • равнопоставеност на всички заинтересовани лица, участващи в процедурите по разпореждане с общински жилища и изчерпателно уреждане на процедурата за прекратяване на административното производство при отказ
V. Анализ на съответствие с правото на ЕС.
В конкретния случай, доколкото става въпрос за изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване по реда на чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост от Общински съвет като орган на местно самоуправление са приложими разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.
Предложения за Проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища
§1.  В чл.4 се създава нова ал.4
Поддръжката и извършването на текущи ремонти, дължащи се на обикновено ползване на общинското жилище, като замърсяване на стени в помещенията, разяждане на кранове, на брави, запушване на комини и  други са за сметка на наемателя”
§2.  В чл.4 се създава нова ал.5
„Основните ремонти на общинските жилища и на общите части на сгради са за сметка на община Тутракан.”
§3. Чл. 15  се отменя 
§4.В чл.16, ал.3 в точки 2, 3 и 5 след „семейство”  се добавя „или домакинство
§5.  В чл.16, ал.3 се създава нова т.7
данни за трайно намалена работоспособност -  номер на решение на ТЕЛК /НЕЛК,  степен на увреждане в проценти и срок на инвалидността.
§6. В 17, ал.3  се отменят т 1-т.8 и създават нови, както следва:
  1. удостоверение за общ годишен доход по чл.17, ал.2, т.5, с изключение на доходите по реда на Закона за социалното подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания и правилниците за тяхното прилагане.
  2. удостоверение за застрахователна стойност за притежаваното моторно превозно средство.
§7. В чл.18, ал.5 се отменя и придобива следната редакция
Комисията по ал.1 задължително изисква по служебен път необходимата и информация от автоматизираните информационни системи на ЕСГРАОН, териториалните структури на Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и от други държавни и общински органи, с оглед установяване верността на декларираните обстоятелства, подадени от лицата в декларацията по чл.14, ал.2
§8. Чл.20, ал.3 придобива следната редакция:
При изменение на данните  по чл.14, ал.1 и  на условията по чл.16 и чл.17, водещо до промяна на жилищните нужди, семействата /домакинствата се прекартотекират, а настанените наематели се пренастаняват в друго общинско жилище, отговарящо на нормите по чл.7, ал.1”
§9.Чл.37, придобива следната редакция:
„Продажбата на общински жилища, включени в списъка  по чл.3, ал.2, във връзка  с  ал. 1, т.4 се извършва  след решение на Общински съвет гр. Тутракан. „
§10. Чл.38, ал.4  се изменя, като  „продажбата на жилища на наематели, настанени по административен реда” става „жилищата за продажба на настанени в тях наематели, отговарящи на условията за закупуване, определени в този раздел”
§11. Чл.40, придобива следната редакция:
„/1/Решенията по чл.38, ал.4 се вземат след отправено предложение от комисията по чл.18, ал.1, утвърдено  от Кмета, след проведена процедура по чл.40, ал.1
/2/ Продажбата на жилищата по чл.38, ал.5 се осъществява чрез публичен търг по реда на глава V от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
/3/ Замяната на общински на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица  се извършва по реда на чл.40, във връзка с чл.49 от ЗОС „
§12. В чл.41, ал. 2 се отменя
§13. В чл.41, ал.3, т.2 , придобива следната редакция:
„ да е наемател на общинско жилище, не по-малко от 10 години.
§14. В чл.41, ал.4, придобива следната редакция:
„Комисията по чл.18, ал.1 от настоящата наредба, проучва наличието или липсата на условия по чл.41, ал.1 и ал.3, след което представя писмено становище на кмета  с мнение относно разпореждането.”
§15. В чл.41, ал.5, придобива следната редакция:
При отрицателно становище на комисията по чл.18, ал.1, кметът постановява отказ и прекратява образуваната преписка с мотивирана заповед , която се съобщава на заинтересованите лица в 7/седем/ дневен срок
 §16. В чл.41, ал.6, придобива следната редакция:
 „При положително становище на комисията по чл.18, ал.1, кметът възлага изготвянето на оценка по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС , при съблюдаване на критериите по чл.34 от тази наредба. Оценките се извършват по пазарни цени, но не по- ниски от данъчната оценка”
§17. В чл.41, ал.7, придобива следната редакция:
„След изготвяне на оценката по ал.6, преписката се комплектова и кметът я внася с доклад за разглеждане от общински съвет.
&18. В чл.42, ал.1,   в изречение второ се отменя израза „режийни разноски и ДДС върху тях”