Съобщение за удължаване на срок по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

31/5/2018
 
Съобщение
 
 
Срокът за организирания  от  Община Тутракан прием на заявления за интерес на  собственици  на жилища в многофамилнижилищни сградивъв връзка с набиране на проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
се  удължавадо 20.07.2018г.
 
Подборът на обектите на интервенция - жилищни сгради на територията на Община Тутракан, които могат да получат подкрепа за енергийно обновяване в рамките на проект(и), финансиран(и) от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., ще се осъществява от Общината.
 
За информация:
Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти”
    Община Тутракан