З А П О В Е Д №РД-04-636/10.05.2018г. гр. Тутракан

17/5/2018

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 
№РД-04-636/10.05.2018г.
гр. Тутракан
 
       На основание чл.44ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС,  чл.22, ал.1 във връзка с чл.55 ал.1т.2 и  чл.56 ал.1ал.2 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение наРешение №576 по Протокол №40 от 20.04.2018год. на ОбС гр. Тутракан.
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
     1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  нанедвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: терен с площ от 1 кв.м в имот с идентификатор 73496.501.2318, целия с площ от 4365 кв.м  за поставяне на преместваем обект  - многофункционален автомат за топли и безалкохолни напитки и/или пакетирани храни с площ от 1 кв.м до входа на масивна стоманобетонна двуетажна сграда, представляваща:  Многофункционална сграда за култура и спорт с идентификатор № 73496.501.2318.4, цялата със застроена площ от 552 кв.м  по КККР на гр. Тутракан, / с АОС №2254/17.07.2017г.  за поправка на АОС №422/05.11.2008г./ и съгласно схема за поставяне, за  срок от 5 /пет/ години.
          1.1 Начална тръжна месечна  цена – в размер на 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС .  В наемната цена не са включени разходите за вода и електрическа енергия.
          1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга наемна цена в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия: Спечелилият търга следва да  съгласува с гл. архитект на общината схема, във връзка с издаване на разрешение за поставяне на обекта, за своя сметка, без право на прихващане от наема
     3. Търгът да се проведе на 11.06.2018год. от 11,00ч.  в заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: 10,00лв. /десет лева/, внесенипо банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 18.05.2018г. до 15,00часа на 08.06.2018г., без да се дължат лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.   
5. Размер на стъпка при наддаване : 2,50лв. / два лв. и 50 стотинки/ .
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
          7.1 Тръжните книжа се предоставят в Дирекция ˮОбщинска собственост и стопански дейностиˮ  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 18.05.2018г. до 15.00ч. на 08.06.2018г.;
         7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /ФЛ и ЮЛ/, закупили тръжни книжа, внесли депозит  и подали заявление за участие в търга, /за всяка позиция по отделно/ с приложените документи описани в същото;
         7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- заверено от кандидата копие от ЕИК
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.
         7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.
        7.3 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не  съдържат, който и да е от документите посочени в заявлението за участие в търга.
-  имат задължения към община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и /или ликвидация
    8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 08.06.2018г. в ОЦУИГ в запечатан непрозрачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация по всяка обособена позиция, както следва:
  • Заповед за провеждане на търга;
  • Копие на скица/ схема за поставяне;
  • Копие на Акт за общинска собственост;
  • Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
  • Проекто-договор;
  • Образец на заявлението за участие в търга.
  • Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3.Краен срок за приемане на тръжни документи за участие за всяка позиция по отделно - 16.00ч. на 08.06.2018г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 18.06.2018г., от 11,00ч. в заседателната зала на общината. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция ˮОбщинска собственост и стопански дейностиˮ, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 12.06.2018г. до 15.00ч. на 15.06.2018г.Депозитът за участие в повторния търг, определен в т.І.4 се внася в срок от 12.06.2018г. до 15,00ч. на 15.06.2018г. Краен срок за подаване на тръжните документи за участие  в повторен търг  16.00ч. на 15.06.2018г. в  ОЦУИГ на Община Тутракан.
 
 
Д-Р Димитър Стефанов п/п
Кмет на Община Тутракан