Община Тутракан стартира прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г.

28/3/2018
 
Община Тутракан  стартира прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г.
        В рамките на ОПРР 2014-2020 ще се предоставя финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали Сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).      
          Помощ и подкрепа за енергийно обновяване ще получат многофамилни жилищни сгради в съответствие с определени критерии за допустимост. Сдружения на собствениците кандидатстват пред общината, като подават Заявления за кандидатстване, а критериите за подбор предвиждат сградите, които отговарят на изискванията, да получат 100% безвъзмездна финансова помощ и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.
Заявления за интерес и финансова помощ ще се приемат от датата на публикуване на информацията до 31.05.2018г.
Сдружения на собствениците могат да кандидатстват, ако техните многофамилни жилищни сгради отговарят на определени критерии.  
Допустими за енергийно обновяване са:
 
  • многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво. 
  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво;
При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis)[1]съгласно Закона за държавните помощи. 
Допустимите дейности за финансиране са:
  1. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;
  2. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
  3. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.
  4. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.
  5. Подобряване достъпа за лица с увреждания.
 
 
  ВАЖНО!
СМР на общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), могат да бъдат финансирани само ако с предложените мерки по проекта по ОПРР 2014-2020 сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания на първична енергия. Тези мерки трябва задължително да са предписани в техническия паспорт на сградата.
            Оценката на постъпилите заявления ще се извършва съгласно утвърдена Процедура за извършване на оценка на подадените заявления за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по„Енергийна ефективност в периферните райони - 2”  на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г.