О Б Я В Л Е Н И Е № 1 /06.02. 2018 год.

7/2/2018
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1 /06.02. 2018 год.
 
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
    Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват на поземлени имоти с идентификатори 73496.501.2886 и 73496.501.2887 от Кадастрална карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София, в квартал 54 от План за улична регулация, одобрен с Решение №327/02.02.2006 г. на Общински съвет Тут-ракан.
           Възложители на проекта са собствениците на гореописаните имоти – Николай Весели-нов Мирчев и Стефан Илиев Бъчваров. 
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
 
 
                
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
Изготвил:                                                                               
 
Дирекция”ИООС”:______________
                  /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД