Информация за дейностите по Проект 3

13/11/2017
 
 
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
 
            Сдружение „Местна инициативна рибарска група  Главиница-Тутракан-Сливо поле"предоставя информация на заинтересованите страни по  изпълнение  на дейностите в  проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на теририята на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ с административен договор  № МДР-ИП-01-5/26.06.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014 - 2020 г.по процедура BG14MFOP001-4.001„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“
               Проектът на сдружението бе насочен към подготовкатана МИРГ "Главиница-Тутракан – Сливо поле"   за подготовка на стратегия за  „Водено от общностите местно развитие” /ВОМР/за периода 2017-2023 г.
               Извършени бяха променив учредителния акт и състава на МИРГ "Главиница – Тутракан – Сливо поле", съгласно изискванията на ПМДР 2014-2020 г. И Регламент 508/2014;
               - Местната общност бе запозната с подхода  ВОМР и процеса на разработване на стратегията за ВОМР;
               - Изпълнени бяха обученияна местни заинтересовани страни за подхода ВОМР и подготовка на стратегията;
               - Извършени бяха проучвания на потенциала за развитие и анализ на територията на МИРГ за подготовка на стратегия за ВОМР;
               - Стратегия за ВОМР бе разработена с активното участие на местната общност;
               - Подготвителните дейностисе координаха и управляваха. Предстои подаване на предложение за финансиране на Стратегия за ВОМР, както и отчитане на проекта за подготвителните дейности;
 
 
 
СДРУЖЕНИЕ
МИРГ „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“