З А П О В Е Д №РД-04-609/05.06.2017г.

8/6/2017

З  А  П  О  В  Е  Д

№РД-04-609/05.06.2017г.
гр. Тутракан
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ в изпълнение на Решение №388 по Протокол №24 от 27.04.2017г. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
 1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, ул.Кръстю Стоянов №6 в  кв.11,  по ЗРП  от 2006г. с идентификатор №73496.500.1318 по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, представляващ:  незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 82 /осемдесет и два/кв.м, съгласно АОС №1875/22.06.2015г., при граници и съседи: север – поземлен имот №73496.500.1317; изток – поземлен имот №73496.500.831; юг – поземлен имот №73496.500.1322; запад – поземлен имот №73496.500.1317,  при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена– 984,00лв./деветстотин осемдесет и четири лева/ без ДДС.
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе; 
2. Специални условия –няма;
3. Търгът да се проведе на 04.07.2017год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: 200,00лв. / двеста лева/, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 09.06.2017г. до 15.00ч. на 30.06.2017г., без да се дължат лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване : 49,20 лв./ четиридесет и девет лева и 20 стотинки/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа, могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
            7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 09.06.2017г.  до  15.00ч. на 30.06.2017г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
          - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
            -нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            - декларация за липса на задължения към Община Тутракан.
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            - декларация за липса на задължения към Община Тутракан.
            7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа и/ или внесен депозит  за участие;
            - не съдържат, който и да е от документите посочени в заявлението за участие в търга;
            -имат задължения към община Тутракан;
            - ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и /или ликвидация.
            8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16,00ч. на 30.06.2017г.  в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация , както следва:
            -    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-          Акт за общинска собственост;
-          Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-          Проекто-договор;
-          Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
-          Декларация за липса на задължения.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие – 16.00ч. на 30.06.2017г., в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 11.07.2017г. от 10,00ч. в заседателната зала на Общината, при същите условия. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 05.07.2017г. до 15.00ч. на 10.07.2017г. Депозитът за участие в повторния търг, определен в т. І.4 се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 05.07.2017г. до  15.00ч. на 10.07.2017г. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
 
Д-Р Димитър Стефанов  п/п
Кмет на община Тутракан

 

Прикачени файлове